Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň z Bátoviec spoločne s partnerskými organizáciami Company B. Valiente z Nórska, Tjarnarbio z Islandu a Kultur-Traverse z Lichtenštajnska realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku“.

Kód projektu: CLT02023
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Termín realizácie projektu: júl 2020 – marec 2024
Výška poskytnutého grantu: 200.000 EUR

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Prípadne fanpage Granty EHP a Nórska na Slovensku.

IMG_7127

Vzkriesenie zázraku je unikátny projekt zameraný na rozvoj publika, podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Cieľom organizátora a partnerov je prostredníctvom projektu propagovať hodnoty ako tvorivosť, umelecká sloboda a regionálna, medzinárodná a medzikultúrna spolupráca. Projekt má zároveň ambíciu prostredníctvom umenia upozorňovať na súčasné pálčivé spoločenské či environmentálne témy.

Projekt obsahuje sériu aktivít vedúcu k realizácii unikátneho modelu medzinárodného umeleckého site-specific festivalu, ktorý bude umiestnený do prírody slovenského vidieka – na turistické trasy.

Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň v rámci projektu ponúkne slovenským a zahraničným umelcom špeciálny program umeleckých rezidencií, ktorých výstupom bude vznik nových site-specific diel, inšpirovaných miestnym prostredím. Umelecké diela, ktoré vzniknú počas rezidenčných pobytov, budú v rámci budúceho festivalu netradične umiestnené na turistických chodníkoch – vytvárajúc tak unikátnu trasu za súčasným umením. Významnou súčasťou projektu bude aj medzinárodná konferencia na kreatívnu prácu s publikom, série workshopov a aktivít pre miestne komunity, či verejné prezentácie umeleckých diel v štádiu work-in-progress.

Plánovaná realizácia festivalu je v júli 2023. Následne budú výstupy projektu spoločne s dokumentárnym materiálom odprezentované v partnerských krajinách – v Nórsku, Lichtenštajnsku a na Islande. Predpokladané ukončenie projektu je v marci 2024.

IMG_7123

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku pozostáva zo série aktivít vedúcich k rozvoju publika a posilneniu kapacít kultúrnych aktérov. Zámerom projektu je vytvoriť koncept nového modelu umeleckého multižánrového site-specific festivalu a jeho následná realizácia v lete 2023.

Na projekte spolupracujú tri zahraničné partnerské organizácie z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Aktivity projektu

Otváracia konferencia projektu

Divadlo Pôtoň zorganizovalo otváraciu konferenciu k medzinárodnému projektu Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na slovenskom vidieku. Otváracia konferencia sa uskutočnila v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach 25. júla 2021 od 16:00. Konferencia zahŕňala príspevky zahraničných a slovenských umelcov, kultúrnych operátorov (Michal Ditte, Iveta Ditte Jurčová, Monika Škojcová – Divadlo Pôtoň, Marcelino Martin Valiente – Comapny B. Valiente, Elmar Gangl, Martina Morger – Kultur-Traverse, Fridrik Fridrikson – Tjarnarbio). Vo videopríspevkoch konferencie vystúpili Audhild Nydal Enger – Chargé d´affaires Nórskeho veľvyslanectva v Bratislave, Natália Milanová – ministerka kultúry SR a Jana Dacková – vedúca oddelenia správy programov Odboru grantov EHP a Nórska. V rámci otváracieho stretnutia sa uskutočnilo špeciálne pootvorenie výtvarnej inštalácie Juraja Poliaka – Neprítomnosť zázraku nás vyčerpáva. Večer ukončil koncert Ivany Mer a Niny Rosy.

 

Úvodné stretnutie partnerov

Úvodné stretnutie partnerov prebehlo v dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021. Zúčastnili sa ho umelci a kultúrni operátori zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí boli prizvaní k participácii na projekte. Úvodné stretnutie partnerov bolo rozhodujúcim momentom pre realizáciu projektu, počas ktorého mali všetci partneri príležitosť stretnúť sa v jednom čase na jednom mieste a spoločne pracovať na tvorbe modelu nového festivalu, ktorý spoločne pripravujú. Prevažná časť aktivít zameraných na strategické plánovanie a organizáciu prebiehala v divadle a kultúrnom centre Pôtoň. Neskôr prebiehalo v Banskej Belej ďalšie pracovné stretnutie, zamerané na rozvoj ideí a konceptov umeleckých diel a diskusie k možnostiam vzájomných spoluprác. Počas 7 dní stretnutia mali členovia riadiaceho tímu a prizvaní umelci či manažéri príležitosť navštíviť lokality, ktoré pracovníci Pôtone vytipovali pre realizáciu festivalu. Celkovo tak všetci účastníci prešli takmer 60km budúcej festivalovej trasy. Umelci mali príležitosť preskúmať reliéf krajiny regiónu, v ktorom sa festival uskutoční a zadokumentovať si tie lokácie, ktoré sú pre nich zaujímavé.

 

Medzinárodná konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom

Dňa 7.4.2022 v čase od 10:00 až 13:00 sa uskutočnila online medzinárodná konferencia zameraná na témy rozvoja publika. Hosťami konferencie a prednášateľmi boli odborníci z oblasti umenia, manažmentu kultúrnych organizácii či kultúrno-umeleckých projektov zo štyroch krajín – Slovensko, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko.

V prvej časti konferencie predstavili hostia konkrétne príklady dobrej praxe z kultúrnych či umeleckých projektov, ktoré v danej krajine inovatívnym spôsobom komunikujú s divákom a/alebo komunitou. Druhá časť konferencie prinesla diskusiu na témy súvisiace s prácou s publikom v kritických časoch. Diskusiu moderoval Laco Oravec.

 

Umelecké rezidencie

Program špeciálnych rezidenčných umeleckých pobytov prebieha od júla 2021 do júna 2023. Cieľom špecializovaných rezidencií je vytvoriť nové diela a produkcie, ktoré budú vytvorené špeciálne pre festival Into the Miracle. Rezidencií sa zúčastní minimálne desať  vopred vybraných umelcov alebo umeleckých zoskupení. Každý rezidenčný pobyt spravidla trvá   2 do 4 týždňov.  Pôtoň podporuje vytváranie aj tzv. zdieľané rezidencie, počas ktorých umelci zapojení do projektu pracujú na svojich dielach paralelne. Väčšina rezidenčných pobytov prebieha priamo v budove Divadla Pôtoň v Bátovciach. Divadlo Pôtoň poskytuje vybraným umelcom viac ako 1500 m² pracovného priestoru a úplné zvukové, svetelné a projekčné vybavenie. Budova divadla poskytuje taktiež ubytovanie. Niektoré rezidenčné pobytu prebiehajú v blízkosti lokality, v ktorej budú finálne diela uvedené.

 

Workshopy a Work-in-progress prezentácie

Umelecké rezidencie predstavujú krátkodobé kultúrne výmeny medzi umelcami a miestnymi obyvateľmi. Umožňujú umelcom rozvíjať hlbšie pochopenie ich hostiteľského prostredia a vytvárajú príležitosti pre miestnych ľudí na porozumenie a interakciu s umelcami z rôznych zázemí či národností. Na podporu interakcie a výmeny medzi umelcami a miestnymi obyvateľmi zahŕňa každá rezidencia workshop pre miestnu komunitu. Okrem toho sa počas každej rezidencie uskutočňuje verejná prezentácia diel vo fáze work-in-progress.

 

Tvorba umeleckých diel pre budúci festival

Na festivale sa predstaví približne 15 umeleckých diel a produkcií. Umelci preskúmajú trasu budúceho festivalu a vyberú si lokality, ktorými sa budú inšpirovať a na ktorých  napokon uvedú svoje diela. Zadanie pre jednotlivých umelcom je stručné a jasné: diela musia byť site specific a mali by odrážať spoločnú tému festivalu – zázraky.

Umeleckého procesu sa zúčastňuje vyše dvadsať umelcov zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. V projekte budú zapojené aj umelecké vzdelávacie inštitúcie, ktorých študenti vytvoria diela, ktoré budú umiestnené na festivalovej trase. Zoznam všetkých participujúcich umelcov a zoskupení bude zverejnený čoskoro.

 

Nórsko-slovenská divadelná koprodukcia

Jedným z performatívnych diel vytvorených pre budúci site-specific festival je nórsko-slovenská divadelná koprodukcia. Medzinárodná performancia s názvom The Call from the Terrace sa plánuje uviesť v premiére ako úvodné predstavenie festivalu. Tím tvorcov pozostáva z nórskeho divadelného režiséra Marcelina Martina Valienteho, choreografky a tanečníčky Gunhild Bjørnsgaardovej,  video artistu Jozefa Eduarda Masarika, dramaturgičky Kataríny Markovej a autorky výtvarného konceptu Ivety Ditte Jurčovej. Na koprodukcii spolupracuje 5 performerov: Ľubomír Bukový, Edita Antalová, Filip Jekkel, Magdaléna Skerenčáková a Mira Školová. Performancia bude vytvorená pre priestor opustenej budovy bývalej reštaurácie Terasa, ktorý sa nachádza v kúpeľnom parku v Dudinciach. Skúšobný proces tvorby performancie je rozdelený na dve fázy – prvá časť v máji 2022 a druhá časť v auguste 2022. Verejná prezentácia performancie sa uskutoční 9. augusta 2022 v kúpeľnom parku Dudince.

 

Festival Into the Miracles

Festival Into the Miracles bude medzinárodný multižánrový site-specific festival, ktorý sa uskutoční v termíne 1. – 4. júl 2023.

Pôjde o 4-dňovú výnimočnú udalosť, ktorá umiestni minimálne pätnásť umeleckých produkcií na 60 kilometrovú turistickú trasu, ktorá prepája obce Dudince – Hontianske Tesáre – Sebechleby – Beluj – Baďan – Jabloňovce – Pečenice – Bátovce. Budúci diváci festivalu sa stanú chodcami, ktorý putujú desiatky kilometrov za unikátnym zážitkom.

Nosnou témou festivalu sú zázraky. Cieľom je demonštrovať pozitívne hodnoty prostredníctvom prepájania umenia, prírody, pohybu a komunitnej spolupráce. Festival by mal byť manifestom k ľudskosti.

 

Esencie zázrakov

Festival Into the Miracles bude dokumentovaný profesionálnym dokumentaristami. Cieľom bude vytvoriť vizuálny materiál, ktorý bude možné neskôr prezentovať v partnerských krajinách. Fotografie aj videá sa zamerajú na zachytenie esencie festivalu.

Esencia zázrakov je záverečnou časťou projektu, ktorá pozostáva z:

– 3 prezentácií projektu v partnerských krajinách

– 1 záverečnej konferencie na Slovensku

Cieľom týchto aktivít bude umožniť umelcom a kultúrnym pracovníkom vo všetkých zúčastnených krajinách získať know-how a inšpirovať ich k vývoju podobných projektov. Tieto aktivity budú tiež šíriť informácie o výsledkoch projektu.

Esencie zázrakov budú prebiehať v období od augusta 2023 do marca 2024.

25/11/2022

V termíne 17.11.2022. až 19.11.2022. nás navštívili študenti Katedry výtvarných umení a intermédií z Technickej univerzity Košice. Dramaturgovia festivalu Into the Miracles a koordinátori projektu Vzkriesenie zázraku im predstavili zámery projektu, umelecký koncept festivalu a možnosti ich zapojenia sa.  Študenti navštívili aj niektoré z vybraných lokalít festivalu, na ktorých budú môcť umiestniť svoje diela.

 

30/10/2022

V termíne 24.10. až 26.10.2022 nás navštívili študenti Katedry výtvarných umení a intermédií z Technickej univerzity Košice. Dramaturgovia festivalu Into the Miracles a koordinátori projektu Vzkriesenie zázraku im predstavili zámery projektu, umelecký koncept festivalu a možnosti ich zapojenia sa.  Študenti navštívili aj niektoré z vybraných lokalít festivalu, na ktorých budú môcť umiestniť svoje diela.

 

10/10/2022

V termíne 6.10. až 8.10.2022 nás navštívili študenti Fakulty výtvarných umení z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Dramaturgovia festivalu Into the Miracles a koordinátori projektu Vzkriesenie zázraku im predstavili zámery projektu, umelecký koncept festivalu a možnosti ich zapojenia sa.  Študenti navštívili aj niektoré z vybraných lokalít festivalu, na ktorých budú môcť umiestniť svoje diela.

 

03/09/2022

Na jeseň 2022 prebehnú ešte tri krátke rezidenčné umelecké pobyty mladých študentov slovenských umeleckých škôl. Kultúrne centrum Pôtoň si k pripravovanému festivalu Into the Miracles prizvalo k spolupráci 3 umelecké katedry: Katedra výtvarných umení a intermédií – Technická univerzita  Košice, Katedra architektonickej tvorby – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta výtvarných umení – Akadémia umení, Banská Bystrica.

 

09/08/2022

Pozývame vás na work in progress prezentáciu lichtenštajnskej umelkyne Martiny Morger, ktorá sa uskutoční 10.8.2022 o 20:00 v priestoroch záhrady kultúrneho centra Pôtoň v Bátovciach.

Umelkyňa predstaví výtvarné inštalácie, na ktorých počas svojho pobytu v Bátovciach pracovala. Diela budú v júli 2023 počas festivalu Into the Miracles umiestnené pri vínnych pivniciach pri obci Terany.

Dielo Martiny Morger s názvom Arrangements reflektuje naše túžby, potreby a strachy. Je inštaláciou pripomínajúcou oltár, pri ktorom sa zhromaždíme, zastavíme a osviežime. Nečakaná oáza.

 

04/08/2022

V termíne od 1.8.2022 až 11.8.2022 prebieha umelecká rezidencia lichtenštajnskej umelkyne Martiny Morger. Martina Morger žije a pracuje v Lichtenštajnsku a Hannoveri. Jej diela zamerané na performance a inštalácie hovoria o starostlivosti a túžbe. Je spolukurátorkou projektu Perrrformat, ktorý prináša performatívne umenie do mestského, verejného priestoru. Na jar 2020 bola Martina štipendistkou ateliéru v Cité Internationale des Arts v Paríži a je laureátkou ceny Manor Art 2021.

 

03/08/2022

VOLANIE ZO SCHÁTRANEJ TERASY 

Divadlo Pôtoň pripravuje v spolupráci s nórskou Company B. Valiente koprodukčnú site-specific performanciu „Volanie terasy“. Work in progress prezentácia sa uskutoční 8. augusta 2022 o 22:00 v priestoroch bývalej kúpeľnej terasy v Dudinciach. Oficiálne premiérové uvedenie bude súčasťou unikátneho medzinárodného festivalu Into the Miracles 1. júla 2023.
Nórska partnerská organizácia projektu – Company B. Valiente – si vybrala pre realizáciu svojho nového diela bývalú kúpeľnú terasu v Dudinciach, ktorá je momentálne v schátranom a zdevastovanom stave, napriek tomu, že niekoľko desaťročí bola centrom stretnutí hostí, ale aj miestnych obyvateľov kúpeľného mesta na juhozápade Slovenska.

 

02/07/2022

KONCERT KARIN OSPELT

Dňa 8. júla 2022 o 20:00 v našom novom Parku Umenia bude mať svoj minikoncert naša aktuálna rezidentka Karin Ospelt z Lichtenštajnska.
Karin je speváčka, skladateľka a vizuálna umelkyňa. Ako hudobníčka a speváčka spolupracuje na projektoch AEIOU (Danceable Synth Pop), Chaos Ark (Neo Soul) a Pioneer Plant (Jazz). Okrem koncertu budete môcť vidieť aj esenciu jej pripravovaného diela, ktoré bude mať svoje prvé uvedenie na medzinárodnom festivale Into the Miracles v roku 2023 v kostoloch v Beluji.

 

26/06/2022

UŽ ČOSKORO K NÁM PRICHÁDZA UMELKYŇA Z LICHTENŠTAJNSKA

Karin Ospelt, lichtenštajnská vizuálna umelkyňa, speváčka a hudobníčka, prichádza 13teho júla na svoj umelecký rezidenčný pobyt. Počas 10 dní bude pracovať na tvorbe svojho diela pre ňou zvolenú lokáciu z festivalovej trasy. Pripraví taktiež minikoncert, workshop pre miestu komunitu a verejnú prezentáciu diela.

 

23/05/2022

SKÚŠOBNÝ PROCES K NÓRSKO-SLOVENSKEJ KOPRODUKCII POKRAČUJE V DUDINCIACH

Medzinárodná performancia The Call from the Terrace bude vytvorená pre priestor opustenej budovy bývalej reštaurácie Terasa, ktorý sa nachádza v kúpeľnom parku v Dudinciach. Skúšobný proces tvorby performancie sa teda od dnes presúva už priamo na túto lokáciu. Medzinárodný umelecký tím tu bude pracovať do 29teho mája. Po niekoľko mesačnej pauze sa sem celý tím opäť vráti, aby dielo dokončil do finálnej podoby. Verejná prezentácia, predpremiéra performancie, bude uvedená v kúpeľnom parku 9. augusta 2022. Neskôr bude jednou z produkcií, ktoré otvoria medzinárodný festival Into the Miracles, a to v termíne 1. júl 2023.

 

14/05/2022

ZAČÍNAME SKÚŠOBNÝ PROCES K NÓRSKO-SLOVENSKEJ KOPRODUKCII

Od zajtra, 15teho mája 2022 začína prvá fáza skúšobného procesu k nórsko-slovenskej koprodukcii. Medzinárodná performancia s  názvom The Call from the Terrace sa plánuje uviesť ako úvodné predstavenie festivalu. Tím tvorcov pozostáva z francúzskeho divadelného režiséra Marcelina Martina Valienteho, nórskej choreografky a tanečníčky Gunhild Bjørnsgaardovej,  video artistu Jozefa Eduarda Masarika, dramaturgičky Kataríny Markovej a autorky výtvarného konceptu Ivety Ditte Jurčovej. Na koprodukcii spolupracuje 5 performerov: Ľubomír Bukový, Edita Antalová, Filip Jekkel, Magdaléna Skerenčáková a Mira Školová. Umelci začínajú svoju rezidenciu priamo v Divadle Pôtoň. O týždeň sa presunú do Dudiniec.
07/04/2022

ONLINE MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA JE ÚSPEŠNE ZA NAMI

Ďakujeme všetkým zúčastneným.

V priebehu dvoch týždňov by sme chceli zverejniť záznam prednášok a diskusie, ako aj prednášky v písomnej podobe.

 

06/04/2022

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA UŽ ZAJTRA

Už zajtra 7.4.2022 od 10:00 začína konferencia Trendy v kreatívnej práci s divákom. Konferencia bude prebiehať na online platforme zoom a záujemcovia sa musia prihlásiť cez prihlasovací formulár. Ideálne ešte dnes, aby sa na niekoho nezabudlo. Keďže ide o medzinárodnú konferenciu, tak bude vedená v angličtine bez simultánneho prekladu.

 

02/03/2022

ZMENA TERMÍNU REALIZÁCIE MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE TRENDY V KREATÍVNEJ PRÁCI S DIVÁKOM

Vzhľadom na vypuknutie vojny na Ukrajine sme sa spoločne s partnermi projektu zhodli na tom, že realizáciu online medzinárodnej konferencie presunieme o mesiac neskôr. Chceli by sme vytvoriť priestor na to, aby sme aktuálnu situáciu mohli reflektovať čiastočne aj počas konferencie.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 7. apríla 2022 od 10:00 do 13:00 online. Bude prebiehať v anglickom jazyku. Viac informácii o konferencii sa dozviete na našich sociálnych sieťach.

 

01/03/2022

ISLANDSKÍ UMELCI LETIA DOMOV

Počas víkendu sme ukončili mesačný rezidenčný umelecký pobyt islandských umelcov work in progress prezentáciou pripravovaného diela, ktoré bude oficiálne uvedené v rámci medzinárodného podujatia Into the Miracles v roku 2023.

Autori Hallveig Kristín Eiríksdóttir a Arnar Geir Gústafsson predstavili myšlienkovú mapu svojho diela a proces jeho realizácie.

Okrem toho zorganizovali pre divákov aj diskusiu spojenú s workshopom na témy umeleckej slobody.

 

20/02/2022

POZVANIE OD ISLANDSKÝCH UMELCOV

Workshop a work in progress prezentácia islandských umelcov s názvom “A being being!” sa uskutoční v Divadle Pôtoň 26. februára od 15:00 do 19:00. Workshop bude zameraný na priestorové vnímanie. Okrem toho sa bude venovať téme slobody. Aktivity workshopu budú prebiehať v exteriéri a v pohybe. Diváci by si mali zabezpečiť primerané oblečenie a obuv.

Po ukončení workshopu vás Divadlo Pôtoň a hosťujúci umelci pozvú k návšteve priestorov divadla a štúdia, v ktorom vznikal koncept pripravovaného diela. Budeme diskutovať o samotnom kreatívnom procese vzniku nového diela, ktoré bude uvedené na site-specific festivale Into the Miracles v roku 2023.

 

01/02/2022

ISLANDSKÍ UMELCI V BÁTOVCIACH

V Bátovciach odštartoval prvý rezidenčný umelecký pobyt medzinárodného projektu Vzkriesenie zázraku. Privítali sme umelcov z Islandu – Arnara Geir Gústafssona a Hallveig Kristín Eiríksdóttir, ktorí pripravujú sériu nových diel pre budúcoročný festival Into the Miracles.

O našich umelcoch sa môžete dozvedieť viac tu.

 

20/12/2021

ZAPÍŠTE SI DO KALENDÁRA: TERMÍN MEDZINÁRODNÉHO SITE-SPECIFIC FESTIVALU INTO THE MIRACLES

Multižánrový medzinárodný site-specific festival Into the Miracles sa uskutoční 1. júla 2023 až 4. júla 2023. Festival už má zvolenú trasu, ktorá meria vyše 60 kilometrov a prepája obce Dudince – Hontianske Tesáre – Sebechleby – Beluj – Baďan – Jabloňovce – Pečenice – Bátovce cez turistické trasy, ktorými by sa mali naši budúci diváci – chodci vybrať za netradičným umeleckým zážitkom. V nasledujúcich mesiacoch vám budeme prinášať ďalšie informácie o festivale.

 

15/11/2021

STRETNUTIA S PARTNERMI

Za ostatné týždne sme absolvovali viacero dôležitých stretnutí a rozhovorov s našimi lokálnymi partnermi. Riešili sme organizáciu festivalu a budovanie stanových mestečiek so starostami z mesta Dudince a obcí Sebechleby, Baďan a Bátovce. Tešíme sa ich záujmu s nami spolupracovať a priniesť do regiónu niečo nové. Na druhej strane nás mrzí, že nás vo výraznej miere v stretnutiach obmedzuje súčasná pandemická situácia.

 

25/10/2021

USILOVNE PRACUJEME NA VÝVOJI NOVÉHO MODELU FESTIVALU NA SLOVENSKOM VIDIEKU

Prácu na našom projekte významne poznačuje súčasná pandemická situácia. Pracovná skupina kultúrnych manažérov, umelcov a odborníkov na PR, fundraising, marketing spolu pravidelne komunikuje použitím online nástrojov, avšak osobné stretnutia pri kreatívnej práci sú mimoriadne dôležité. Na konci októbra sa nám podarilo zorganizovať pracovné stretnutie v Bátovciach, kde sa stretla aspoň časť organizačného tímu. Usilovne pracujeme na tom, aby sme už v lete 2022 na slovenský vidiek priniesli súčasné umenie a nevšedne ho prepojili ho s turistikou, objavovaním lokálnych krás, ale aj so súčasnými témami, ktoré chceme s verejnosti komunikovať. Je to náročná, ale krásna práca, ktorá, veríme, prinesie zaujímavé výsledky.

 

01/10/2021

ZAPÍŠTE SI DO KALENDÁTA: TERMÍN MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE „TRENDY V KREATÍVNEJ PRÁCI S PUBLIKOM“

Divadlo Pôtoň organizuje medzinárodnú online konferenciu zameranú na kreatívnu prácu s divákom. Online konferencia sa uskutoční 9. marca 2022 a vystúpia na nej šiesti odborníci zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí predstavia inovatívne kultúrne a umelecké projekty realizované v spomínaných krajinách. Konferencia je určená najmä pre umelcov, kultúrnych operátorov či študentov umeleckých a kultúrnych programov.

Viac informácii o konferencii zverejníme v úvode roka 2022.

 

08/09/2021

POĎTE S NAMI NA TÚRU

21. – 23. september 2021 sme si vyhradili pre ďalšiu testovaciu túru po trase budúcoročného medzinárodného festivalu MIRACLES. Môžete byť pri tom s nami a dať šesťdesiat kilometrov za tri dni.

Ak to chcete zažiť s nami a podať nám spätnú väzbu o náročnosti zvolenej trasy od Dudiniec cez Hontianske Tesáre, Šipice, Sebechleby, Beluj, Baďan, Jabloňovce a Pečenice do Bátoviec, napíšte nám správu na divadlo@www.intothemiracles.com.

 

15/08/2021

PRVÉ VÝZNAMNÉ AKTIVITY K PROJEKTU ZA NAMI

Koncom júla sme zrealizovali niekoľko významných aktivít projektu Vzkriesenie zázraku. V dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021 prebehlo úvodné stretnutie partnerov. Zúčastnili sa ho umelci a kultúrni operátori zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu, ktorí boli prizvaní k participácii na projekte. Úvodné stretnutie bolo zamerané na diskusie smerom k idey festivalu, strategickému plánovaniu, prevencii rizík a na delegovanie úloh v projekte. Spoločne s partnermi a umelcami sme prešli takmer celú 60 kilometrovú trasu vytýčenú pre festival. Zúčastnení umelci spoločne s nami skúmali reliéf krajiny a zaujímavé lokácie regiónu, na ktorých neskôr umiestnia svoje umelecké diela. Na posledné tri dni sme sa premiestnili do Banskej Belej, kde sme v izolácii strávili prvú zdieľanú umeleckú rezidenciu, zameranú na rozvoj ideí a konceptov umeleckých diel a diskusie k možnostiam vzájomných spoluprác.

 

28/07/2021

ROZPRÁVALI SME SA O PROJEKTE S VEREJNOSŤOU

V nedeľu 25.júla sme zrealizovali otváraciu konferenciu, na ktorej sme predstavili vízie, zámery a ciele projektu, jeho ideové východiská. Rovnako sme divákom predstavili všetky zapojené organizácie a zahraničných umelcov, ktorí sú do projektu zapojení. Otváracej konferencie sa zúčastnili umelci a kultúrni operátori zo Slovenska a partnerských krajín, starostovia a zástupcovia okolitých obcí aj širšia verejnosť.

 

17/07/2021

VEĽKÉ ÚVODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV SA BLÍŽI

Úvodné stretnutie partnerov k medzinárodnému projektu Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu festivalu na slovenskom vidieku sa uskutoční v dňoch 25.7.2021 až 1.8.2021. Zúčastní sa ho takmer 20 umelcov a kultúrnych operátorov zo Slovenska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Stretnutie bude zamerané na strategické plánovanie a organizačné porady smerom k spoločnému projektu. Zároveň s našimi partnermi prejdeme takmer celú 60 kilometrovú trasu, na ktorej umiestnime náš festival. V závere stretnutia sa uskutoční zdieľaná umelecká rezidencia vo Vila Bela v Banskej Belej.

 

01/07/2021

60 KILOMETROVÁ TRASA PRE FESTIVAL MIRACLES

Posledné dni a týždne sme intenzívne navštevovali okolitý región. Prešli sme dlhé kilometre turistických trás, kráčali sme aj mimo turistických chodníkov. Stretli sme sa so starostami z okolitých obcí. Podarilo sa nám zostaviť trasu pre náš budúci festival, ktorá bude mať dĺžku takmer 60 kilometrov. Trasu zverejníme verejnosti na otváracej konferencii k projektu, ktorá sa uskutoční 25. júla o 16:00.

 

15/06/2021

OPEN CALL: NÓRSKO-SLOVENSKÁ DIVADELNÁ KOPRODUKCIA

Divadlo Pôtoň vyhlasuje otvorenú výzvu pre performerov, videoartistov a kostýmových výtvarníkov k pripravovanej koprodukčnej nórsko-slovenskej inscenácii, ktorá bude mať premiéru v lete 2022.

Termín zaslania prihlášok: 15.7.2021

Viac informácii tu: https://www.intothemiracles.com/…/open-call-resurrection-of-miracle/

 

08/06/2021

OTVÁRACIA KONFERENCIA K MEDZINÁRODNÉMU PROJEKTU VZKRIESENIE ZÁZRAKU

Divadlo Pôtoň organizuje otváraciu konferenciu k projektu Vzkriesenie zázraku, na ktorom spolupracuje s partnermi z Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Otváracia konferencia sa uskutoční v priestoroch Divadla Pôtoň v Bátovciach 25. júla 2021 od 16:00. V sprievodnom programe sa uskutoční špeciálne pootvorenie výtvarnej inštalácie Juraja Poliaka a koncert Ivany Mer & Niny Rosy.

Sprievodný program otváracej konferencie sa uskutočňuje v rámci projektu Centrum umenia a kreativity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

01/05/2021

PODPÍSALI SME PROJEKTOVÚ ZMLUVU

Koncom apríla 2021 sme podpísali projektovú zmluvu k projektu Vzkriesenie zázraku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré spravuje granty EHP a Nórska. Náš projekt bol podporený v programe „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“.

Už nič nebráni v tom, aby sme vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce.

 

12/03/2021

LINKA BÁTOVCE – OSLO – REYKJAVÍK – VADUZ JE OTVORENÁ

Prípravy medzinárodného projektu “Vzkriesenie zázraku” začali online hovorom so zahraničnými partnermi. Veľmi príjemné stretnutie, ktoré však zatiaľ prinieslo viac otázok ako odpovedí. Najmä v súvislosti s neutíchajúcou pandémiou v Európe a špeciálne na Slovensku, kde sa má uskutočniť drvivá väčšina aktivít. Projektový tím stojí pred množstvom výziev.

 

01/03/2021

PARTNERSKÉ ZMLUVY K PROJEKTU VZKRIESENIE ZÁZRAKU SÚ PODPÍSANÉ

Veľký medzinárodný projekt musí mať aj veľké – päťdesiat stranové – partnerské zmluvy. Spolu s islandským Tjarnarbíó, lichtenštajnským Kultur-Traverse a nórskou Company B. Valiente začíname už oficiálne intenzívne pracovať na novom projekte.

Pôtoň (SK)
Monika Škojcová, project manager
E-mail: skojcova@www.intothemiracles.com

Company B. Valiente (NOR)
Gunhild Bjornsgaard, general manager
E-mail: gun.bj@online.no

Tjarnarbíó (ISL)
Sindri Þór Sigríðarson, manager
E-mail: sindri@tjarnarbio.is

Kulture – Traverse (LIE)
Elmar Gangl, president
E-mail: info@kultur-traverse.com

eea-norske-granty-logo-web-black

PODPORA PROJEKTU

Divadlo a kultúrne centrum Pôtoň z Bátoviec spoločne s partnerskými organizáciami Company B. Valiente z Nórska, Tjarnarbio z Islandu a Kultur-Traverse z Lichtenštajnska realizuje projekt podporený grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP s názvom „Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku“.
Kód projektu: CLT02023
Program podpory: Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca
Termín realizácie projektu: júl 2020 – marec 2024
Výška poskytnutého grantu: 200.000 EUR

Projekt je vo výške 15% spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

POĎAKOVANIE DONOROVI

Projekt Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 170 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvoj publika, podpora tvorby a prezentácie súčasného umenia a budovanie partnerstiev na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

Projekt obsahuje sériu aktivít vedúcu k realizácii unikátneho modelu medzinárodného umeleckého site-specific festivalu, ktorý bude umiestnený na turistické trasy.

INFORMÁCIE O FINANČNEJ PODPORE

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
• Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
• Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
• Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
• Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
• Spravodlivosť a vnútorné záležitosti
Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.
Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk. Prípadne fanpage Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

eea-norske-granty-logo-web-black