Zhromažďovanie informácií o používateľoch, ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame všetky predpisy, ktoré sa ochrany a spracovania osobných údajov dotýkajú – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “nariadenie”) a zároveň zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”).

Zoznam údajov, ktoré získavame:

V prípade nákupu vstupeniek prostredníctvom služby Tootoot požadujeme nad rámec technické údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie Objednávky. Povinným údajom je Meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Spôsob, ako údaje využívame

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, s vami vieme komunikovať podmienky a odporúčania v rámci festivalu Into the Miracles. Keďže sa jedná o logisticky náročné podujatie, ktoré sa uskutočňuje na 70 kilometrov dlhej trase, je nevyhnutné, aby sme disponovali kontaktnými údajmi všetkých zúčastnených divákov a diváčok.

Vami poskytnuté údaje pre potreby festivalu Into the Miracles nebudú využívané na iné marketingové účely realizátora projektu.

Ochrana Vašich údajov

Zaväzujeme sa prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany vašich údajov (vrátane osobných údajov) pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Vaše osobné údaje chránime v súlade s požiadavkami platnej legislatívy. Vaše osobné údaje neprenášame aktívne do tretích krajín mimo Európskej únie.

Kontakt

Pôtoň je zároveň aj spracovateľom vašich osobných údajov. V prípade nejasností, otázok alebo námietok voči spôsobu spracovania vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať.

Pôtoň

Sídlo: Bátovce 358, 93503 Bátovce
IČO 36109185
Registrácia: VVS/1-900/90-16257